Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
1. Als je je belastingzaken regelt bij Bokkz B.V. (hierna: Bokkz), verstrek je zelf allerlei persoonsgegevens. Dat hoort nou eenmaal bij de dienst die wij aanbieden. Genoeg reden dus voor ons om zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met jouw gegevens om te gaan. In dit privacy statement vertellen we je hoe we dat doen.
2. Persoonsgegevens die wij van je vragen zijn je naam, e-mailadres en log-in gegevens en gegevens verband houdende met betaling van de kosten van onze dienstverlening. Verder verkrijgen wij diverse persoonsgegevens onder ons in het geval je belastingaangifte doet via Bokkz, zoals burgerservicenummer, adres, geboortedatum, namen en geboortedata van je kinderen, en je aangiftegegevens (inkomen, woning, vermogen etc.) voor zover deze individueel herleidbaar zijn. Daarnaast kan het gaan om andere gegevens, bijv. gegevens van de kinderopvang, de naam van je werkgever(s) of uitkeringsinstanties, de naam van je vennootschap(pen) en je bankrekeningnummers, die wij ook als persoonsgegevens beschouwen.

WAAROM BOKKZ GEGEVENS NODIG HEEFT
3. Bokkz verwerkt je persoonsgegevens voor zorgvuldig vastgestelde doelen. Hieronder lees je welke doelen dat zijn. We gebruiken je gegevens niet voor andere doelen dan hier beschreven. De doelen waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken zijn uitsluitend:
a. het verlenen van onze dienst, zoals het geautomatiseerd indienen van je belastingaangifte bij de Belastingdienst;
b. je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
c. het afhandelen van jouw betaling;
d. je te informeren, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, over je fiscale of financiële situatie;
e. brieven of formulieren voor je te genereren die je vervolgens door kunt sturen aan de Belastingdienst of ander (overheids)lichaam om je rechten aan te vragen;
f. berichten te versturen aan de overheid die betrekking hebben op je belastingpositie als je ons daarvoor (digitaal) opdracht geeft;
g. te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
h. je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
4. Daarnaast verwerken wij bepaalde financiële aangiftedata tot geaggregeerde statistische informatie zonder dat uit deze informatie nog individuele klanten te herleiden zijn.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
5. Bokkz neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bokkz) tussen zit. Bokkz gebruikt hiervoor het door haar moedermaatschappij in eigen beheer ontwikkeld aangifteprogramma (hierna: software).
6. De software betreft een online programma voor het invullen en verzenden van aangiften inkomstenbelasting, alsmede het informeren over toeslagen en middeling. De software bevat naast de wettelijke regels als vastgelegd in de wet inkomstenbelasting 2001 en de Toeslagenwet ook in eigen beheer ontwikkelde logica ten dienste van gebruikers van de software. Met de software kunnen gebruikers voldoen aan de inleverplicht tot het inleveren van aangiften inkomstenbelasting bij de Belastingdienst via het beveiligde digitale overheidskanaal Digipoort. Op basis van met Bokkz ingediende aangiften kunnen door de Belastingdienst aanslagen worden opgelegd.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
7. Bokkz gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
8. Op de websites van de Bokkz worden enkel algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. We registreren ook hoe bezoekers door website klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag en voor fraudebestrijding.

SERIEUZE BEVEILIGING
9. Bokkz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via tjeerd.visser@bokkz.nl.

HOE LANG BOKKZ GEGEVENS BEWAARD
10. Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het verlenen van de dienst tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

DELEN MET ANDEREN
11. Bokkz deelt enkel bij het verzenden van ingevulde aangiften de door jezelf ingevoerde persoonsgegevens uitsluitend met de Belastingdienst voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij verstrekken jouw (persoons)gegevens nimmer aan andere derden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
12. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de (persoonlijke) instellingen van jouw Bokkz-account en/of de aangiften inkomstenbelasting die je in de software van Bokkz hebt aangemaakt. Als je persoonsgegevens niet kloppen, dan kan Bokkz deze gegevens op jouw verzoek ook aanpassen. Dit noemen we het recht van correctie.
13. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar tjeerd.visser@bokkz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Bokkz zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
14. De bescherming van je persoonsgegevens is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van deze wet. Wij hebben bij de AP gemeld hoe we persoonsgegevens verwerken. Je kunt deze melding bekijken in het Meldingenregister op de website van de AP, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Bokkz wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

AANPASSINGEN PRIVACYVERKLARING
15. Bokkz heeft het recht om dit privacy statement aan te passen. Bokkz zal je duidelijk informeren over de aard van de wijzigingen indien enige aanpassing je recht aantast.